Salgs -og leveringsbetingelser

Start   Brugtmarked   Job   Salgs -og leveringsbetingelser

 

Kontakt

Almindelige betingelser

1. Indledning

1.1. Disse almindelige betingelser gælder for enhver levering af varer, udstyr og tjenesteydelser fra DeLaval A/S til den i den relevante kontrakt angivne kunde (herefter ”Kunden”).

1.2. Disse almindelige betingelser udgør en integreret del af indgåede kontrakter. Ved uoverensstemmelser mellem disse almindelige betingelser og vilkårene angivet i den konkrete kontrakt, skal den konkrete kontrakt have forrang.

1.3. I afsnit I af disse almindelige betingelser er angivet en række vilkår, der gælder for enhver kontrakt. I afsnit II er angivet en række vilkår, der i tillæg til vilkårene i afsnit I gælder i tilfælde af, at DeLaval’s ydelser udover levering
også omfatter montering af (en del af) det leverede.

Afsnit 1 - Generelt

2. Pris og betaling

2.1.Prisen for de omfattede produkter og udstyr er som fremgår af DeLaval’s til enhver tid gældende prisliste. DeLaval er berettiget til at ændre sine priser på ethvert tidspunkt ved at udarbejde en ændret prisliste og skal i den forbindelse yde rimelige bestræbelser på at meddele Kunden et rimeligt og tilstrækkeligt forudgående varsel herom. De ændrede priser træder i kraft på det tidspunkt, som er anført i den ændrede prisliste.

2.2. Alle priser angives i DKK og er eksklusive moms og øvrige afgifter (som tillægges ved fakturering). Ved mulige nye eller ændrede skatter eller afgifter mv., skal priserne korrigeres med den økonomiske nettokonsekvens for DeLaval.

2.3. DeLaval v/Anders Dahlgaard ApS’ priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, miljøtillæg og eventuelle gebyrer. DeLaval v/Anders Dahlgaard ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister.
DeLaval v/Anders Dahlgaard ApS forbeholder sig ret til at fakturere for ethvert besøg og udkald. Besøg faktureres til den enhver tid evt. gældende udkaldspris, samt pr. påbegyndt time. De fakturerede timepriser varierer om det er inden eller uden for vores normale arbejdstid (normal arbejdstid: mandag til torsdag 07:30-16:00, fredag 07:30-15:30) efter normal arbejdstid pålægges vores timepris tillæg for overtid samt arbejde lørdage, søn- og helligdage.

2.4. DeLaval er berettiget til at fakturere en ordre ved dennes afsendelse fra DeLaval.

2.5. Alle fakturaer skal betales senest 8 dage fra fakturadato.

2.6. Ved for sen betaling er DeLaval berettiget til at kræve betaling af renter med 1,67 % pr. påbegyndt måned. Renten påløber fra forfaldsdagen og indtil beløbet er modtaget på DeLaval’s konto.

2.7. Kunden er forpligtet til at foretage effektiv betaling af alle fakturaer. Fakturaer kan ikke betales ved modregning.

3. Ejendomsforbehold

3.1. Ejendomsretten over de solgte varer og udstyr forbliver hos DeLaval indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt betalt.

4. Leveringstidspunkt

4.1. DeLaval forbeholder sig retten til at udskyde og re-planlægge levering samt til at foretage delvis levering. DeLaval skal yde rimelige bestræbelser på at foretage levering på det i den konkrete kontrakt angivne leveringstidspunkt, men levering på det angivne tidspunkt er ikke af afgørende betydning. Som følge heraf påtager DeLaval sig ikke noget ansvar for, om der skulle opstå forsinkelse på trods af deres rimelige bestræbelser.

4.2. I tilfælde af ukomplet eller forkert levering er Kundens eneste beføjelse at kræve genlevering af en korrekt leverance. DeLaval kan ikke gøres ansvarlig herunder.

5. Garanti

5.1. DeLaval garanterer overfor Kunden, at alle produkter og udstyr leveret af DeLaval er fri for mangler i relation til materialer, design og udførelse (”Garantien”). Garantien gælder i garantiperioden for det specifikke produkt eller udstyr, og ethvert krav fra Kunden i medfør af Garantien skal være rejst skriftligt overfor DeLaval indenfor garantiperioden. Såfremt en garantiperiode for et givent produkt eller udstyr ikke er specificeret, udgør denne for anlægsleverancer og produktionsudstyr 12 måneder fra levering og for forbrugsvarer og reservedele 3 måneder fra levering.

5.2. DeLaval er forpligtet til efter DeLavals eget valg at foretage omlevering eller reparation af varer og udstyr, der ikke er i overensstemmelse med Garantien.
Dette udgør Kundens eneste beføjelse i tilfælde af at leverede varer eller udstyr ikke er i overensstemmelse med Garantien eller i øvrigt behæftet med mangler. DeLaval er ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber.

5.3. Garantien finder alene anvendelse, såfremt varerne og udstyret er håndteret, opbevaret og anvendt med den rette omhu, til det forudsatte formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt brugervejledninger og øvrige instruktioner fra DeLaval eller en anden autoriseret tredjepart, samt at det ikke har været ændret eller i øvrigt lavet om på nogen måde. Der
ydes aldrig garanti på gummidele, ligesom normal slitage og forringelse ikke er omfattet af garantien.

 

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. Såfremt DeLaval’s opfyldelse af sine forpligtelser er hindret, begrænset eller i øvrigt påvirket af årsager, som er udenfor DeLaval’s rimelige kontrol, således som, men ikke begrænset til krig, terror, strejke, lockout, epidemier, ødelæggelse af produktionsfaciliteter, optøjer, oprør, brand, oversvømmelse, jordskælv, eksplosion eller anden tilskadekomst eller ulykke (”Force Majeure”), er DeLaval’s forpligtelser suspenderet så længe Force Majeure situationen består. Såfremt Force Majeure situationen består i mere end 60 kalenderdage, er Kunden berettiget til skriftligt at opsige den specifikke kontrakt uden yderligere varsel.

6.2. DeLaval kan ikke gøres ansvarlig for produktionstab, brugstab, driftstab, tab af data eller fortjeneste, beskadigelse eller tab af Kundens ejendele eller for indirekte tab eller følgeskader, uanset om et sådant tab med rimelighed kunne være forudset.

6.3. Såfremt DeLaval er erstatningspligtig, hvad enten dette er for direkte tab eller anden form for tab, er DeLaval’s totale samlede erstatningsansvar for ethvert tab under den specifikke kontrakt eller i tilknytning hertil, hvad enten dette er indenfor eller udenfor kontrakt, begrænset til det mindste af følgende beløb: (i) 20% af kontraktsummen, eller i (ii) DKK 500.000. Ingen bestemmelser i denne aftale skal forsøge at begrænse et ansvar, som efter gældende ret ikke kan begrænses.

Afsnit II - Leverancer med installationsydelser

7. Betalingsvilkår

7.1. Ved kontrakter, hvorunder DeLaval skal såvel levere som montere det omfattede udstyr, kan den konkrete kontrakt indeholde supplerende vilkår i relation til betaling, herunder opdeling af betalingen i flere rater.

7.2. Hvor den konkrete kontrakt foreskriver en retsvirkning af Kundens underskrivelse af et installationscertifikat, herunder, at der knyttes en betalingsforpligtelse hertil, gælder at levering og montering anses for sket og installationscertifikatet anses for accepteret/underskrevet af Kunden, såfremt Kunden uden at have underskrevet installationscertifikatet tager det købte i brug.

8. Kundens ydelser

8.1. Kunden er forpligtet til uden betaling, på det rette tidspunkt og på korrekt vis, at

8.1.1. gøre monteringsstedet tilgængeligt for DeLaval’s personale og underleverandører med alle faciliteter (inklusive forberedende arbejde på lokaliteten så som fundamenter, bygninger mv.) således som dette særskilt beskrives af DeLaval, eller som i øvrigt er rimeligt forventet af DeLaval for at sætte DeLaval i stand til at opstarte og uden afbrydelser udføre monteringen. Dette omfatter til eksempel varmt vand, lys, elektricitet, tilstrækkelig opbevaringsplads og aflåsbar opbevaringsplads for DeLaval’s udstyr. DeLaval’s monteringsydelser omfatter således ikke el- og VVS-installationer, grave-, støbe- eller betonarbejde, alle bygningsmæssige arbejder, herunder rørgennemføringer.

8.1.2. Ved montering af tungt udstyr skal Kunden stille en teleskoplæsser med fører til rådighed. I det omfang det i henhold til gældende regler er nødvendigt med særligt udstyr i forbindelse med montering, herunder stillads, lifte m.m., betales sådanne udgifter af Kunden.

8.1.3. Forsyne DeLaval med oplysninger, som de med rimelighed anmoder om, og som er relevante i relation til DeLaval’s design, udførelse eller montering af det pågældende udstyr eller som i øvrigt måtte være nødvendigt for at DeLaval kan opfylde sine forpligtelser under den specifikke kontrakt. Dette omfatter blandt andet men er ikke begrænset til tekniske data for grænseflader til andet udstyr, anlæg,
data eller planer for det pågældende monteringssted. Oplysningerne skal være tilgængelige for DeLaval på det af DeLaval specificerede tidspunkt eller sådant tidspunkt, hvor dette i øvrigt måtte være nødvendigt for DeLavals opfyldelse af sine forpligtelser.

8.1.4. I øvrigt aktivt assistere DeLaval på enhver måde som med rimelig hed er nødvendigt for opstart og udførelse af monteringen uden afbrydelser og

8.1.5. stille el- og vvs-installatør samt køletekniker til rådighed under monteringen med 1 dags varsel i det omfang dette er nødvendigt for at tilslutte udstyret korrekt.

8.2. Kunden skal, når DeLaval anmoder om dette på det rette tidspunkt yde DeLaval rimelig assistance i form af eksempelvis koordinering med tredjeparter, som måtte være nødvendig til at gennemføre afprøvning af udstyret.

8.3. Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af denne bestemmelse, skal Kunden skadesløsholde DeLaval for alle deraf følgende meromkostninger og udgifter, og DeLaval har ret til at udskyde leveringen af sine ydelser i form af udstyr og varer samt monteringsydelser.
 
Hent betingelserne som pdf her...

 

DeLaval
v/Anders Dahlgaard ApS

Langtoften 1, Sundby Mors
DK-7950 Erslev
Telefon: +45 9792 1000
CVR-nr: 26 01 90 52
 
Bogholderi:
kontor@andersdahlgaardaps.dk

Anders Dahlgaard:
anders@andersdahlgaardaps.dk
 

Døgnservice:

Telefon 9792 1000